Piotr Borkowski

Piotr Borkowski
dr Piotr Borkowski (ORCID, ResearcherID, ScopusID, Google Scholar) - informatyk, adiunkt Akademii Morskiej w Szczecinie. Koordynator i inicjator kierunku studiów Informatyka na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pomysłodawca i organizator cyklicznego ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Interaktywny produkt IT". Działacz na rzecz studentów z wadą słuchu podnoszących swoje informatyczne kompetencje zawodowe. Autor i recenzent wielu prac naukowych. Jego działalność naukowa ukierunkowana jest na zastosowanie matematyki obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji w wybranych problemach nawigacji morskiej, w szczególności algorytmów obliczeniowych z zakresu automatycznego sterowania ruchem obiektów pływających, pozycjonowania obiektów pływających, predykcji ruchu obiektów pływających oraz algorytmów analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej. Jest współtwórcą nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC oraz współkoordynatorem procesu jego komercjalizacji.

Piotr Borkowski PhD - computer scientist, assistant professor at the Maritime University of Szczecin. Initiator and co-ordinator of the field of study Computer Science at the Faculty of Navigation, Maritime University of Szczecin. Originator and organizer of a cyclic all-Polish contest „Interaktywny produkt IT". Actively works for students with hearing defect, who upgrade their professional computer science competences. Author and reviewer of many research works. His scientific interests concern applications of computational mathematics, including methods of artificial intelligence used in marine navigation, with a focus on computational algorithms applied in automatic control of vessel movement, vessel positioning, movement prediction and algorithms of navigational situation analysis and assessment. Co-creator of the navigational decision support system NAVDEC and the co-coordinator of its commercialization.


Wykształcenie:
10.1997 - 06.2002 studia magisterskie
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Kierunek: Matematyka
Specjalność: Zastosowania matematyki
Temat pracy: Prawdopodobieństwo i statystyka w zadaniach na egzamin aktuarialny
05.2005 - 12.2006 przewód doktorski
Politechnika Szczecińska
Wydział Informatyki
Dziedzina: Nauki techniczne
Dyscyplina: Informatyka
Specjalność: Matematyka obliczeniowa
Temat rozprawy: Metody syntezy inteligentnego systemu sterowania obiektem dynamicznym na przykładzie zadania stabilizacji kursu statku
Doświadczenie zawodowe:
01.2007 - … Adiunkt w Akademii Morskiej w Szczecinie
09.2008 - 09.2010 Kierownik Zakładu Łączności i Cybernetyki Morskiej w Akademii Morskiej w Szczecinie
03.2010 - 07.2014 Kierownik Projektu „Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku studiów na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (budżet 2 965 741,43 zł) realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2010 - 08.2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2010 - 08.2012 Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Morskich w Akademii Morskiej w Szczecinie
07.2012 - 10.2015 Kierownik Projektu „Informatyka - kierunek zamawiany w Akademii Morskiej w Szczecinie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (budżet 1 780 500,73 zł) realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie
10.2013 - 05.2016 Członek Zarządu Sup4Nav Sp. z o.o.
01.2017 - … Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Staże, szkolenia, członkostwa:
 1. Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki uzyskane w toku studiów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, 10.1997 - 06.2002
 2. Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, 10.2002 - 09.2006
 3. Staż naukowy w firmie NetStream Poland w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii IT, 09.2012 - 02.2013
 4. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 04.2013 - …
Najważniejsze osiągnięcia:
 1. Opracowanie i implementacja innowacyjnych algorytmów obliczeniowych z zakresu wybranych problemów nawigacji morskiej (automatycznego sterowania ruchem obiektów pływających, pozycjonowania obiektów pływających, predykcji ruchu obiektów pływających oraz analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej)
 2. Współautorstwo nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC oraz współkoordynowanie procesem jego komercjalizacji
 3. Zorganizowanie uruchomienia oraz koordynacja prowadzenia kierunku studiów Informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie
 4. Zainicjowanie oraz koordynacja cyklicznego, ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Interaktywny produkt IT” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 5. Prowadzenie działań zapewniających kompleksową pomoc w podnoszeniu informatycznych kompetencji zawodowych przez studentów z wadą słuchu
Artykuły w czasopismach z bazy JCR:
 1. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Ship course-keeping algorithm based on knowledge base” Intelligent Automation and Soft Computing vol. 17, no. 2, 2011 (149-163)
  IF5_2011=0.148
 2. Borkowski P. „Data fusion in a navigational decision support system on a sea-going vessel” Polish Maritime Research vol. 19, no. 4(76), 2012 (78-85)
  IF5_2012=0.182
 3. Borkowski P. „Ship course stabilization by feedback linearization with adaptive object model” Polish Maritime Research vol. 21, no. 1(81), 2014 (14-19)
  IF5_2014=0.278
 4. Pietrzykowski Z., Wołejsza P., Borkowski P. „Decision support in collision situations at sea” Journal of Navigation vol. 70, no. 3, 2017 (447-464)
  IF5_2016=1.763
 5. Borkowski P. „The ship movement trajectory prediction algorithm using navigational data fusion” Sensors vol. 17, no. 6(1432), 2017 (1-12)
  IF5_2016=2.964
 6. Borkowski P. „Inference engine in an intelligent ship course-keeping system” Computational Intelligence and Neuroscience vol. 2017, art. no. 2561383, 2017 (1-9)
  IF5_2016=3.596
Książki, monografie, podręczniki:
 1. Borkowski P., Chomski J., Kazimierski W., Magaj J., Mąka M., Pietrzykowski Z., Szewczuk T., Uriasz J., Wołejsza P. „Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim” Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011
 2. Banaś P., Borkowski P., Dobryakova L., Ochin E. „Matematyczne podstawy informatyki” Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013
Pozostałe artykuły:
 1. Zwierzewicz Z., Kijewska M., Borkowski P. „Sterowanie inteligentne - fuzja nowoczesnej teorii sterowania oraz metod sztucznej inteligencji” Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki, Szczecin 2003 (429-432)
 2. Zwierzewicz Z., Borkowski P. „Adaptacyjny układ stabilizacji kursu statku” Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie nr 2(74), 2004 (431-442)
 3. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Komputerowe symulacje zakłóceń falowych w procesie sterowania ruchem statku” Roczniki Informatyki Stosowanej Politechniki Szczecińskiej nr 6, 2004 (43-48)
 4. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Stabilizacja kursu statku w oparciu o uproszczony komputerowy model dynamiki” Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie nr 5(77), 2005 (97-109)
 5. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Algorytm stabilizacji kursu statku w oparciu o komputerowy model dynamiki” Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki, Warszawa 2005 (t.3 117-122)
 6. Borkowski P., Zwierzewicz Z. „Inteligentny system sterowania obiektem dynamicznym na przykładzie zadania stabilizacji kursu statku” Roczniki Informatyki Stosowanej Politechniki Szczecińskiej nr 9, 2005 (43-48)
 7. Zwierzewicz Z., Borkowski P. „Synteza sterowania nieliniowych układów śledzenia przy braku znajomości dynamiki” Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie nr 11(83), 2006 (413-424)
 8. Borkowski P. „Eksperymenty obliczeniowe z wykorzystaniem autorskiego algorytmu stabilizacji kursu statku” Roczniki Informatyki Stosowanej Politechniki Szczecińskiej nr 10, 2006 (243-249)
 9. Borkowski P. „Stabilność algorytmu stabilizacji kursu statku utworzonego w oparciu o bazę wiedzy” Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Inżynieria Ruchu Morskiego, Szczecin 2007 (379-386)
 10. Pietrzykowski Z., Borkowski P. „Distance between passing ships in the assessment of navigational safety” Proceedings of the XII International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, Szczecin 2007 (307-315)
 11. Borkowski P., Stateczny A. „An algorithm of navigational data integration” Problemy Eksploatacji nr 68, 2008 (181-188)
 12. Borkowski P. „Algorithm of multi-sensor navigational data fusion - testing of estimation quality” Polish Journal of Environmental Studies vol. 17, no. 3B, 2008 (43-47)
 13. Borkowski P., Pietrzykowski Z., Magaj J., Mąka M. „Fusion of data from GPS receivers based on a multi-sensor Kalman filter” Problemy Transportu tom 3, zeszyt 4, 2008 (5-11)
 14. Pietrzykowski Z., Borkowski P. „Prediction of ship movement parameters in a navigational decision support system” Computer systems aided science and engineering work in transport, mechanics and electrical, Monographs series no. 122, Scientific Publishing House of the Kazimierz Pułaski Technical University of Radom, Radom 2008 (479-486)
 15. Borkowski P., Magaj J., Mąka M. „Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana” Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie nr 13(85), 2008 (5-9)
 16. Pietrzykowski Z., Borkowski P. „Algorithm of safe course determination based on the probabilistic assessment of a navigational situation” Polish Journal of Environmental Studies vol. 17, no. 4C, 2008 (9-13)
 17. Pietrzykowski Z., Borkowski P. „A method of ship movement parameters prediction” Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni nr 175 A, 2008 (189-196)
 18. Borkowski P. „Algorithm of the probabilistic assessment of two dynamic objects passing safety” Computational intelligence in applications, Scientific Publishing House of the Szczecin University, Szczecin 2009 (37-50)
 19. Borkowski P. „Statistical verification of algorithm of the assessment of two ships passing safety” Polish Journal of Environmental Studies vol. 18, no. 3B, 2009 (44-47)
 20. Borkowski P. „The prediction of movement trajectories of manoeuvring ships” Polish Journal of Environmental Studies vol. 18, no. 5A, 2009 (15-20)
 21. Borkowski P. „Computational mathematics in marine navigation” Scientific Journals Maritime University of Szczecin no. 21(93), 2010 (20-27)
 22. Ochin E., Dobryakova L., Pietrzykowski Z., Borkowski P. „The application of cryptography and steganography in the integration of seaport security subsystems” Scientific Journals Maritime University of Szczecin no. 26(98), 2011 (80-87)
 23. Pietrzykowski Z., Borkowski P., Wołejsza P. „Marine integrated navigational decision support system” Telematics in the transport environment, Communications in Computer and Information Science series no. 329, Springer, Berlin 2012 (284-292)
 24. Pietrzykowski Z., Borkowski P., Wołejsza P. „NAVDEC - navigational decision support system on a sea-going vessel” Scientific Journals Maritime University of Szczecin no. 30(102), 2012 (102-108)
 25. Borkowski P. „Presentation algorithm of possible collision solutions in a navigational decision support system” Scientific Journals Maritime University of Szczecin no. 38(110), 2014 (20-26)
 26. Borkowski P. „Predykcja trajektorii ruchu statku w nawigacyjnym systemie wspomagania decyzji” Logistyka nr 3, 2014 (649-656)
 27. Borkowski P. „Adaptive ship course-keeping system” Archives of Transport System Telematics vol. 7, no. 2, 2014 (19-23)
Patenty:
 1. „A method and system of navigational decision support in the process of safe vessel navigation” Patent europejski EP2504719, 21.02.2018 (współtwórca)
Projekty badawcze:
 1. „Opracowanie nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim” Projekt badawczy własny MNiSW nr NN509175933, 10.2007 - 10.2009 (wykonawca)
 2. „Opracowanie oraz implementacja algorytmu wielokryterialnej prezentacji danych na przykładzie bazy podmiotów medycznych w oparciu o narzędzia matematyki obliczeniowej” Projekt badawczo-wdrożeniowy, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 19/ED2/SSNSz/2012, 09.2012 - 02.2013 (kierownik)
 3. „ESABALT Enhanced situational awareness to improve maritime safety in the Baltic” Projekt badawczy w ramach Międzynarodowego Programu BONUS, 03.2014 - 02.2016 (wykonawca)
 4. „NAVDEC Navigational decision support system for improved COLREGs safety management” Projekt wdrożeniowy w ramach programu HORYZONT 2020, 06.2015 - 09.2015 (wykonawca)
 5. „AVAL Autonomous vessel with air look” Projekt badawczy finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 06.2017 - 05.2020 (wykonawca)
Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia:
 1. Nagrody indywidualne Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za wybitną działalność naukową w roku 2008, 2014
 2. Nagroda zespołowa Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za wybitną działalność naukową w roku 2009
 3. Nagrody indywidualne Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie za wybitną działalność organizacyjną w roku 2009, 2010, 2012, 2013
 4. Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2011/2012
 5. Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego, 18.02.2014
 6. Dyplom finalisty konkursu „Polski Wynalazek 2014” organizowanego przez Telewizję Polską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo systemu NAVDEC
 7. Tytuł „Zachodniopomorski Nobel 2013” w dziedzinie nauk o morzu za współopracowanie i współwdrożenie systemu NAVDEC
 8. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 27.08.2014